Rešetkasti nosač – Binor

By 7 years agoNo Comments
Home  /  Proizvodni Program  /  Rešetkasti nosač – Binor

 REŠETKASTI NOSAČI – BINORI

Opis

Rešetkasti nosači, izrađeni od uzdužnih orebrenih hladnovučenih čeličnih šipki B500A, nominalnog prečnika 6mm i 7 mm, koje su međusobno spojene dijagonalnim glatkim hladnovučenim čeličnim šipkama B500A nominalnog prečnika 4,2 mm. Rešetkasti nosači se rade u skladu sa zahtevima Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (Sl. glasnik RS, br. 35/2015 i 44/2016) i standarda SRPS EN 10080:2008.

Namena

Rešetkasti nosači se koriste za međuspratne i krovne konstrukcije u visokogradnji.

Dimenzije

Standardne dimenzije rešetkastih nosača su prikazane u Tabeli 1. Prema zahtevu kupca, odstupanja su moguća u visini H (do 300 mm) i dužini rešetkastog nosača L (manje od 12000 mm).

Tabela 1. Standardne dimenzije rešetkastih nosača

tabB1
Geometrijske karakteristike rešetkastih nosača date su na sledećoj slici.
21

Slika 1. Geometrijske karakteristike rešetkastih nosača

Dozvoljena odstupanja za rešetkaste nosače su:

tabB2

Prepusti dijagonala treba da budu oko 3 mm, ukoliko drugačije nije dogovoreno u vreme naručivanja.
Zahtevi za masu rešetkastih nosača navode se u ugovornoj dokumentaciji ili kroz proces naručivanja. Odstupanje od zahteva za masu rešetkastih nosača, odnosno odstupanje od nazivne mase po dužnom metru ne sme biti veće od ±4,5 % na nazivnim prečnicima iznad 8,0 mm, i ±6,0 % na nazivnim prečnicima 8,0 mm i ispod toga.

Konfiguracija površine orebrenog čelika

Orebrenu čeličnu žicu karakterišu dimenzije, broj i konfiguracija rebara. Orebrena čelična žica ima tri reda poprečnih rebara koji su ravnomerno raspoređeni po obodu. Vrednosti visine rebara, njihova međusobna udaljenost , nagib u odnosu na uzdužnu osu i suma razmaka su date u Tabeli 1, a prikazani su na slici 2.

22

Slika 2 Konfiguracija rebra

Tabela 1. Granice za parametre rebara

tabB3

Mehaničke karakteristike

Rešetkasti nosači se izrađuju od hladno vučene orebrene žice tehničke klase B500A, sledećih mehaničkih karakteristika:

– Konvencionalni napon tečenja minimum Rp0,2 = 500 N/mm2
– Odnos zatezne čvrstoće i konvencionalnog napona tečenja, Rm/Rp0,2 mora biti veći od 1,02 (za prečnike žice manje od 8 mm).
– Ukupno izduženje Agt pri najvećoj sili mora biti 1 %, (za prečnike žice manje od 8 mm).

Sila smicanja zavarenih spojeva u zavarenoj mreži:
Fw > 3,53 kN, za rešetkaste nosače sa šipkama prečnika 6 mm
Fw > 4,81 kN, za rešetkaste nosače sa šipkama prečnika 7 mm,

prema formuli: Fw > 0,25 × ReCh × ACh gde je ReCh napon tečenja šipke u rešetkastom nosaču, a ACh je poprečno-presečna površina uzdužne šipke na spoju u rešetkastom nosaču .

Zavarivost i hemijski sastav

Zavarivost se utvrđuje dvema karakteristikama:

1) ugljeničnim ekvivalentom;
2) ograničenjem sadržaja određenih elemenata.

Najveće vrednosti pojedinih elemenata koji ulaze u hemijski sastav čelika za armiranje betona i ugljenični ekvivalent ne smeju preći vrednosti date u Tabeli 2., a u skladu sa standardom SRPS EN 10080, tačka 7.1.2.
Tabela 2. Hemijski sastav (% mase)

tabB4

Vrednost ugljeničnog ekvivalenta Ceq izračunava se prema formuli:

Ceq= C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15

gde je sadržaj hemijskih elemenata izražen u % mase.

3a78d7d6-93db-446c-bcec-a7401ad1fb34

  Proizvodni Program