Armaturne Mreže

By 7 years ago
Home  /  Portfolio Item  /  Armaturne Mreže
armaturne mreže

ARMATURNE MREŽE

 

Opis

Armaturne mreže, izrađene od orebrenih, hladnovučenih čeličnih šipki B500A, nominalnog prečnika u rasponu od 4 mm do 10 mm, koje su mašinski zavarene pod pravim uglom, metodom elektrootpornog zavarivanja. Armaturne mreže se rade u skladu sa zahtevima Uredbe o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona (Sl. glasnik RS, br. 35/2015 i 44/2016) i standarda SRPS EN 10080:2008.

 

Namena

Armaturne mreže se koriste za armiranje betonskih konstrukcija.

 

Dimenzije

Standardne gabaritne dimenzije armaturnih mreža su dužina L = 6000 mm i širina B = 2150 mm. Armaturne mreže drugih dimenzija rade se isključivo po zahtevu kupca. U zavisnosti od kombinacije uzdužnih i poprečnih žica prečnika od 4 mm do 10 mm i njihovog međusobnog rastojanja od 50 mm do 250 mm (uzdužni korak min 100), armaturne mreže se proizvode u sledećim osnovnim tipovima:

  1. Obostrano nosive , Q – mreže (Prilog 1), kod kojih su žice ukrštene u obliku
    kvadrata (a=t), a nosive su i uzdužne i poprečne žice
  2. Uzdužno nosive, R – mreže (Prilog 2), gde su žice ukrštene u obliku pravougaonika,
    a nosiva je uzdužna žica, (a<t)Geometrijske karakteristike armaturnih mreža date su na sledećoj slici.

A1

Slika 1. Geometrijske karakteristike armaturne mreže

 

Konfiguracija površine orebrenog čelika

Orebrenu čeličnu žicu karakterišu dimenzije, broj i konfiguracija rebara. Orebrena čelična žica ima tri reda poprečnih rebara koji su ravnomerno raspoređeni po obodu. Vrednosti visine rebara, njihova međusobna udaljenost , nagib u odnosu na uzdužnu osu i suma razmaka su date u Tabeli 1, a prikazani su na slici 2.

tab1

Mehaničke karakteristike

Armaturne mreže se izrađuju od hladno vučene orebrene žice tehničke klase B500A, sledećih mehaničkih karakteristika:

– Konvencionalni napon tečenja minimum Rp0,2 = 500 N/mm2
– Odnos zatezne čvrstoće i konvencionalnog napona tečenja, Rm/Rp0,2:
– min 1,05, za prečnike žice 8 mm i veće i
– min 1,02, za prečnike žice manje od 8 mm.
– Ukupno izduženje pri najvećoj sili Agt:
– min 2,5 %, za prečnike žice 8 mm i veće i
– min 1 %, za prečnike žice manje od 8 mm.

Sila smicanja zavarenih spojeva u zavarenoj mreži:

Fs >0,25 × Re × An

gde je Re propisani karakteristični napon tečenja, a An je nazivna poprečna površina deblje žice na spoju u zavarenoj mreži .

Zavarivost i hemijski sastav

Zavarivost se utvrđuje dvema karakteristikama:

1) ugljeničnim ekvivalentom;
2) ograničenjem sadržaja određenih elemenata.

Najveće vrednosti pojedinih elemenata koji ulaze u hemijski sastav čelika za armiranje betona i ugljenični ekvivalent ne smeju preći vrednosti date u Tabeli 2., a u skladu sa standardom SRPS EN 10080, tačka 7.1.2.

Tabela 2. Hemijski sastav (% mase)

tab2

Vrednost ugljeničnog ekvivalenta Ceq izračunava se prema formuli:

Ceq= C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15

gde je sadržaj hemijskih elemenata izražen u % mase.

 

OBOSTRANO NOSIVE ARMATURNE MREŽE – TIPA Q

TIP Q

 

UZDUŽNO NOSIVE ARMATURNE MREŽE – TIPA R

TIP R

 

armaturne mreže

schlatter mašina

armaturne mreža

transport armaturnih mreža

armaturne mreža

skladište armaturnih mreža

armaturne mreža

viber-image-aleksa

 

 

this work was shared 0 times
 000