Kontrola kvaliteta

lab

Preduzeće za trgovinu i proizvodnju ALSIKO DOO Beograd, Cvijićeva 5, ima akreditovanu Laboratoriju prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005).

Datum prve Akreditacije: 05.9.2013.

Akreditacioni broj: 01-399

Skraćeni obim akreditacije – mehanička ispitivanja metalnih materijala: betonski čelik i armaturne zavarene mreže.

Laboratorija se nalazi na lokaciji ALSIKO, Ogranak Leskovac – Vučje, Industrijska bb.

U junu 2015. izvršen je drugi kontrolni nadzor od strane ATS i na osnovu zahteva ALSIKO DOO dodeljen je prošireni obim akreditacije koji zamenjuje Obim od 05.9. 2013. Prošireni Obim akreditacije važi od 12.11.2015.

Akreditacija važi do 04.9.2021.

Obim akreditacije:

  • Predmet ispitivanja: Betonski čelik, armaturne zavarene mreže
  •  Vrsta ispitivanja: ispitivanje zatezanje, ispitivanje savijanjem, određivanje sile smicanja zavarenog spoja
  • Referentni standardi:

o SRPS EN ISP 6892-1:2012 Metoda B,

o SRPS EN ISO 15630-1:2001, t.5 i t.6,

o SRPS EN ISO 15630-2, t.5 i t.7.

Laboratorija je nezavisna.

Laboratorija ispitivanja iz obima akreditacije vrši na osnovu Zahteva korisnika.

Laboratorija izdaje Izveštaj o ispitivanju sa znakom ATS broj akreditacije 01-399 u skladu sa Uredbom o tehničkim i drugim zahtevima za čelik za armiranje betona („Sl.Glasnik RS“ broj 35/2015).

IMG_0005-1cert